+45 27905753 mban@sonderborg.dk

Dagtilbud - kom og vær med

Her kan du læse mere om hvordan VidensBy Sønderborg samarbejder med de kommunale dagtilbud i Sønderborg Kommune, tilmelde dig aktuelle tilbud samt reservere materialer til udlån (nederst på siden).

Værktøjskasse til en tidlig kulturstart

Her kan I finde inspiration til at igangsætte og udvikle aktiviteter med kunst og kultur til børn i dagtilbud (klik her)

Film

Filmen her viser resultaterne af de prøvehandlinger, der blev igangsat i forbindelse med et Erasmus+ projekt, hvor 34 pædagoger besøgte dagtilbud i Norden og England.

l

Planlæg i børnehøjde

VidensBy Sønderborg har udviklet et planlægnings- og refleksionsværktøj til dagtilbud, hvor børneperspektivet sikres i pædagogernes planlægnings- og evalueringsarbejde.

> Hent skabelonerne her

Planlægningsunivers

Refleksionsunivers

Referencegruppe til VidensBy Sønderborg

Vi mødes fire gange om året, hvor vi får feedforward på initiativer, indsatser og sparring. Det har bl.a. resulteret i det orienteringsskriv, som VidensBy Sønderborg sender ud til alle kommunale dagtilbud tre gange årligt.

Medlemmerne i referencegruppen er:

Annette Tandrup Børnehaven Damgade
Catharina Josephine Hohe DKS Gråsten
Pia Boytang Dybbøl Børnehus
Sarah Jensen Østergård Nydam Børnehus
Annette Lausen Duus Børnehuset Engelshøj
Viana Brochner Hetugbyens dagtilbud
Hanne Lindegaard Nybøl børneunivers
Michael Stender VidensBy Sønderborg
Edelgard Nissen DKS City
Ann Lorenzen Petersen Børnehuset alssund
Dorthe Madsen Gammeldam Børnehus
Tanja Ebbesen Asmussen Inklusionsteamet

Kompetenceudvikling i udlandet

VidensBy Sønderborg har de kommende fire år mulighed for at tilbyde kommunale dagtilbud kompetenceudvikling i et EU land. Vi trækker på erfaringerne fra vores Erasmus+ projekt, som blev gennemført i 2018 (se video nedenfor) og arbejder videre med job shadowing som metode, til at udvikle vores dagtilbud. Hvert år, de kommende fire år, vil de daglige pædagogiske ledere skulle melde ind til VidensBy Sønderborg, hvor mange personaler de ønsker at sende afsted. Dette skal meldes ind i januar. I maj får daglige pædagogiske ledere og dagtilbudschefer at vide, hvor mange af de ansøgte pladser er blevet tilkendegivet.

Før I rejser, skal I blive enige om, i jeres instuítution, hvad I ønsker at blive klogere på. Det er med dette fokus I i 4 dage observere praksis i
en institution i udlandet.

Når I siger ja til at deltage, så forpligtiger I jer på at fremlægge observationer for hele personalegruppen og sammen beslutte, hvilke prøverhandlinger I
vil igangsætte i jeres insitution. Se eksempler på prøvehandlinger i filmen nedenfor dette opslag.

Hvem kan rejse? Det kan dagtilbudschefer, daglige pædagogiske ledere, pædagoger, pædaogiske assistenter. Vi dækker udgifter til rejse, ophold og forplejning. Vikardækning skal dækkes af egen institution.

Vi ser helst at I rejser sammen minimum to og to, da de daglige refleksioner løftes når I kan reflektere sammen under opholdet.

For yderligere spørgsmål kontakt da gerne Jesper Mørk Mønsted på mobil: 20 37 24 60 / Marie Fink på mobil: 27 900 111

Materialer til dagtilbud

Mød og leg med sprog

Europæisksprogdag

Alle kommunale dagtilbud

Få besøg og leg med sprog:

Formål:

Afholdelse af besøg i forbindelse med Europæisk Sprogdag er med til at understøtte en af 6 læreplanstemaer; kommunikation og sprog i Den styrkede pædagogisk læreplan.

Indhold:

Besøget vil være af en times varighed, hvor gæstelærerne præsentere sit modersmål og fortæller lidt om landet hvor sproget tales som modersmål.

Så vil der være lidt sprogtræning med hej, goddag, jeg hedder, farvel osv.. Der vil også blive lavet forskellige andre sprogaktiviteter såsom en børnesang eller fortælling.

Underviser:

VidensBy Sønderborg vil kontakte nogen af de mange, som har et andet modersmål end dansk her i Sønderborg Kommune og invitere dem til at lave et oplæg, en leg og/ eller øvelser med jeres elever.

Hvis det ikke lykkedes, vil det være Charlotte og Kerstin, som kommer ud med henholdsvis engelsk og tysk.

Placering:

På egen institution i uge 38, d. 20-24 september.

Spørgsmål:

For nærmere information kontakt: Charlotte M. Duun chdu@sonderborg.dk / 27900120

Udstyr med programmering

Book Bee og Blue Bot

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Bee-Bot og Blue Bot er selvkørende robotter, som kodes ved at indtaste en bevægelse vha. taster på robotternes top. Eleverne trænes i at udtænke de ønskede bevægemønstre (algoritmer). Det åbner for en hel række af træningsaktiviteter og lege, hvor basale færdigheder som stavning, regning, gloser i fremmedsprog kan trænes. Desuden kan fagviden trænes, når eleverne lærer “robotten” at sorete affald, købe ind, finde steder på et atlas, finde vej i labyrinten og spille ludo.

Undervisningsmaterialet til Bee- og Bluebot:

 • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
 • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle kan bruge dem.
 • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
 • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet. Link til vejledning

Kontakt: 

Michael Stender på mobil 27900121 eller mail Mise@Sonderborg.dk for at reservere. Michael giver gerne en introduktion til materialet. 

Verdens Mål

Låne kasse 3

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om haver, fødevarer og smådyr i haven

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 3

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Workshop

MATEMATISK OPMÆRKSOMHED I DAGTILBUD

Alt pædagogisk personale i de kommunale dagtilbud

Læs mere og bestil workshop:

Hvordan skaber/bevarer vi nysgerrigheden og motivationen for matematikken?

Elisabeth Tang, konsulent i matematik v/ VidensBy Sønderborg kommer gerne ud til jer i forbindelse med et personalemøde eller -arrangement. 

I får ideer til, hvordan I bevidst og struktureret kan integrere mere matematik i børnenes hverdag samt ideer til, hvordan I videreudvikler allerede kendte aktiviteter.

Vi skal bevæge os, se på legeaktiviteter, videndele og tænke kreative tanker ud fra konkrete materialer og bevægelse.

Den teori, der ligger bagved, er, at tidlig matematisk indlæring i børnehaven sker gennem leg, glæde og undring, og at det er de voksne, som skal skabe de rammer, der sikrer tilegnelse af ny vide.

Er I interesseret, så skriv til Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk eller ring på 27906302 og aftal et tidspunkt.

Nyttige og inspirerende links:

Matematisk opmærksomhed åbner børns verden

E-bog: Forskning og viden om 0-6 årige børns læring af matematik

Slip mængder, vægt og tal løs

Inspirationsmateriale

Grubletegninger

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og hent:

Grubletegningerne vækker interesse, skaber diskussioner og stimulerer til at bearbejde hverdagsforståelser.

Hent materialet

På grubletegningerne er nogle børn/unge samlet omkring noget, der undrer dem. De stiller spørgsmål og bruger deres hverdagsforestillinger til at forklare.

Grubletegninger er et godt udgangspunkt for en undersøgelse. Brug tegningen som oplæg og giv ikke svar eller forklaringer. Lad deltagerne undersøge først. Efter undersøgelsen kan deltagerne bedre forklare fænomenet/konceptet. Suppler med en videnskabelig forståelse/forklaring.

Sprogligt ændres hverdagsforståelser til en mere naturvidenskabelig konceptuel forståelse. Hvilket man kan høre i sprogbrugen.

Grubletegninger: 

 • Gør forestillinger og forståelse mere eksplicitte
 • Illustrerer forskellige synsvinkler
 • Stimulerer til argumentation og diskussion
 • Fremmer deltagelse og engagement
 • Hjælper med at formulere egne spørgsmål
 • Kan danne udgangspunkt for elevernes egne undersøgelser
 • Fremmer anvendelse af naturfaglige forklaringer i hverdagssituationer
 • Fremmer sprogudvikling og forståelse
 • Kan anvendes ved opsummering af et emne
Verdens Mål

Låne kasse 1

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om luft, lys/mørke og varme/kulde

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 1

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Verdens Mål

Låne kasse 2

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om genbrug og genanvendelse

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales 

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 2: 

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Sunde tænder

Læringsaktivitet fra tandplejen

Læs mere og tilmelding:

Læringsaktivitet fra tandplejen

Målgruppen: Indskolingsbørn, max. 12 børn ad gangen

Varighed: 1 time

Hvor: I daginstitutionen

Hvornår: Tirsdage og onsdage kl 9:00 og 10:30

Klinikassistenterne kommer ud på besøg i institutionerne for at introducere børnene til god tandhygiejne.

Program:

 • Vi skal lege, lære og snakke om tænder og hvordan vi passer på dem.
 • Vi fortæller lidt om Karius og Baktus.
 • Vi snakker lidt om mad, sund mad/usund mad.
 • Dertil spiller vi et lille spil med mad, der skal klæbes på en sund eller en usund tand.
 • Til slut får børnene et lille diplom i form af en badge, for at have deltaget i vores undervisning om tænder.
 • Tilmelding via:Sundhedscentrets Sekretariat,
  Tove Wilhelmsen, administrativ medarbejder, Tlf.:27 90 55 46Obs: Tiden er først booket, når I har modtaget en bekræftelse pr mail.
Verdens Mål

Låne kasse 4

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om vands kendetegn og egenskaber

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales 

Indhold: 

I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

 • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
 • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
 • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
 • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
 • Litteratur- og materialelister

Inspirations- og aktivitetspapirer tema 4

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.

Verdens Mål

Låne kasse 5

Alle kommunale dagtilbud

Læs mere og reserver:

Inspirationskasse om forbrug og trivsel i julen

Tid og Sted:

 • Lånekassen bookes efter aftale i nogle uger. Kassen leveres og hentes, instruktion aftales

  Indhold: 

  I forbindelse med 2Imprezs projektet, hvor pædagoger har arbejdet med at gøre deres daginstitution mere bæredygtig,  er der udviklet 5 temaforløb – udlånskasser. I kasserne findes:

  • Forslag til hvordan projektets formål kan praktiseres
  • Pædagogiske tanker om natur, udeliv og science – fokus på science og matematisk opmærksomhed 
  • Forslag til pædagogiske aktiviteter og udstyr hertil
  • Forslag til dialogisk læsning – brug af grubletegninger
  • Litteratur- og materialelister

  Inspirations- og aktivitetspapirer tema 5

Se eksempler på deltagernes arbejde med inspirationsmaterialerne i denne e-bog

Inspirationskasserne er et resultat af samarbejdet med pædagoger fra de institutioner, som deltog i 2Imprezss

Booking:

Aftal lån af udstyret og få svar på spørgsmål ved at kontakte Michael Stender på 27900121 eller via mail mise@sonderborg.dk 

Husk at give kolleger besked om, at kassen er i institutionen.